Manažerské poradenství

Základem naši poradenské činnosti je podpora klientů usilujících o provedení změn nebo přímo zlepšení v systému managementu (řízení společnosti). Cíle poradenského projektu (nabízené služby) definujeme vždy podle konkrétních potřeb společnosti. Vycházíme jednak z existujících a vedení společnosti známých problémů a jednak z cílového stavu (co má být po využití poradenských služeb lepší, kde má být dosahováno lepších výsledků).

Nástroje a formy nabízené poradenské podpory nejsou předem dány. Vycházejí vždy z konkrétních podmínek a požadavků vedení (či majitelů) společnosti, nejsou limitovány teoretické koncepty. Škála využívaných metod je široká. Zásadním konceptem je platba za dosažený výsledek, nikoli za aplikovanou manažerskou (či poradenskou) metodu.

Základním krokem je vždy provedení vstupní prověrky (analýzy stávajícího stavu, případně rozdílová analýza vůči dosažitelnému cíli). Účelem prověření systému managementu je vyhledat slabá a silná místa a navrhnout oblasti, které vyžadují změnu nebo kde bude změna největším přínosem. Tento nezávislý audit se musí opírat o skutečný zájem představitelů managementu podniku (případně jeho vlastníků) zlepšit systém řízení firmy. Výsledek je brán jako základní stavební kámen plánovaných změn.

Co může být pro využití manažerského poradenství podnětem? Proč se do změn klienti pouští?

  • obchodní či ekonomický rozvoj společnosti předstihl možnosti stávajícího způsobu jejího řízení
  • příliš vysoký počet pracovníků řízených jedním manažerem společnosti či jejího útvaru
  • odborné (profesní) schopnosti vedoucího pracovníka (nebo více vedoucích pracovníků) nejsou vyváženy manažerskými znalostmi či dovednostmi
  • kompetenční spory (spory týkající se odpovědností a pravomocí) mezi pracovníky
  • potřeba vedení společnosti vnést větší řád do řízení firmy a tím dosahovat lepších výsledků v činnosti
  • potřeba nezávislého pohledu na stávající styl řízení

Uvedený výčet představuje jen několik možných důvodů, pro něž mohou být služby poradce užitečné pro rozvoj firmy.

Naším základním konceptem je využití procesního přístupu a management rizik.

Základní cíle spolupráce podniku s poradenskou společností určíme po nezávazném osobním jednání přímo u klienta. Na základě informací z tohoto jednání zpracujeme konkrétní nabídku služeb zaměřenou na cíle a potřeby podniku. O bližší informace nebo o bezplatnou návštěvu našeho poradce můžete požádat elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318 633 241.